Skuldsanering

Hur mycket vill du låna?

Det här inlägget behandlar skuldsanering och allt som är relaterat till området. Har du några frågor om skuldsanering så tror och hoppas vi att du kommer få svar på dessa efter att du läst texten. Det förekommer en del komplexa ord som kan vara svåra att förstå. Är det något ord du undrar över får du mer än gärna använda vår ordlista här på Sverigekredit.

Snabbval
Läser in...

  Samla på sig skulder

  Funderar du på att ta ett lån för att finansiera ett större inköp av något slag så som en resa, en bil eller ett hus är det viktigt att du är påläst om vad ett sådant engagemang faktiskt innebär. Ett lån innebär att du får nyttjanderätt över en viss summa pengar under en period. Detta belopp ska sedan betalas tillbaka till långivaren. Beloppet du som låntagare får låna är dessutom förenat med ränta. Räntan är den kostnad som långivaren tar ut för att låna pengar till dig. Oftast är räntan angiven som en procentsats på lånebeloppet. Långivaren anger även en löptid för lånet, vilket är den tid du ska betala tillbaka lånet på. Räntan gäller vanligtvis under hela löptiden. Med dessa parametrar klara kan du sedan räkna ut vad lånet kommer kosta dig varje månad samt då också vad totalkostnaden för lånet, eller krediten som det också kan kallas, till slut blir. Det är viktigt att du på förhand är helt säker på vilka kostnaderna kan komma att bli aktuella. Ta även reda på eventuell dröjsmålsränta samt hur hög denna är. Dröjsmålsräntan är den extrakostnad som läggs till lånet om du inte klarar av att betala tillbaka det innan löptiden är över.

  Dröjsmålsränta är även något som förekommer om du underlåter att betala en räkning. Betalar du inte senast på förfallodatumet så börjar dröjsmålsräntan generera en förseningsavgift som baseras på antalet dagar som din betalning blir försenad. Dröjsmålsräntan får inte vara oskäligt hög. Enligt 6§ räntelagen får dröjsmålsräntan inte överstiga reporäntan med ett tillägg av åtta procentenheter. I skrivande stund får dröjsmålsräntan således inte överstiga 7,5% av totalbeloppet i och med att reporäntan för närvarande (februari 2018) är -0,5%.

  Skuldsanering

  Konsekvens av insolvens

  Inkasso

  Klarar du inte av att betala skulden trots påminnelser från borgenären, alltså fordringsägaren, så kommer ditt ärende att skickas till inkasso. Inkasso är ingen statlig institution utan drivs av privata företag. Inkassoföretaget kommer i sin tur att fortsätta att försöka driva in din skuld. Den här gången är avgifterna ännu högre då såväl dröjsmålsräntan har hunnit bilda en stor summa pengar över tiden som passerat samt det faktum att inkassoföretaget själva tar ut en avgift för hanteringen av ditt ärende. Har processen kommit så här långt är det av yttersta vikt att du som gäldenär, alltså du som har en skuld, reglerar din skuld så fort som möjligt. I en sådan här situation bör du definitivt se över om det finns några möjligheter att göra omprioriteringar i din privatekonomi för att kunna betala av skulden omgående.

  Betalas inte skulden till inkassoföretaget, trots flertalet påminnelser från deras sida, så är situationen oerhört allvarlig. Nästa instans i processen är Kronofogdemyndigheten. Till Kronofogden skickas ditt ärende om inkassoföretaget har misslyckats med att få in din betalning. I det här skedet kommer du med största sannolikhet även få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning påverkar din ekonomiska situation på ett mycket negativt sätt. Det är en indikation på att du är oförmögen att reglera en viss skuld, vilket bl.a. eventuella framtida kreditgivare, företag och hyresvärdar kan komma att se mycket allvarligt på. Det finns dock kreditbolag som ger lån med betalningsanmärkning. Notera dock att det inte är Kronofogden som belastar dig med en betalningsanmärkning, utan detta är något som kreditupplysningsföretagen så som bland andra UC – Upplysningscentralen – gör. På sidan om smslån utan UC så kan du läsa om kreditgivare som använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC.

  Kronofogden

  När Kronofogden börjar sitt arbete med att driva in din skuld så skickar de först och främst ett brev med ett betalningsföreläggande till dig. Betalningsföreläggandet måste kvitteras av dig och skickas tillbaka till Kronofogden. Genom att kvittera betalningsföreläggandet godkänner du dock inte skulden i sig, men det är en bekräftelse Kronofogden måste få in för att försäkra sig om att du är underförstådd med den rådande situationen. Underlåter du att göra detta kommer Kronofogden söka upp dig personligen för att få en underskrift.

  Du har möjlighet att bestrida förläggandet om du anser det vara felaktigt. Det som sker då är att ärendet skickas tillbaka till din borgenär som återigen får granska det och komma med sin syn på huruvida det är felaktigt eller ej. Vidhåller borgenären fortfarande att denne har rätt att få betalt från dig så kommer ärendet att skickas till domstol. Detta är förenat med höga avgifter och kan bli väldigt dyrt för gäldenärens del om denne skulle förlora målet. Gäldenären betalar nämligen såväl sina egna som motpartens avgifter vid en fällande dom. Mot bakgrund av detta kan det alltså vara en god idé att godta betalningsföreläggandet och försöka betala av skulden omgående.

  Det är dock inte alla som kan betala av sina skulder. Anledningarna till detta kan vara många. Det kan vara så att det är flera skulder som under en lång tid renderat i extremt höga kostnader till följd av dröjsmålsräntor och övriga förseningsavgifter. Utöver detta kanske den skuldsatte är arbetslös eller har några andra orsaker till att den befinner sig i ekonomiskt trångmål. Detta är tyvärr inte alltför ovanligt och Kronofogden har tillvägagångssätt för att hantera den här typen av problematiska situationer och ärenden.

  Är gäldenären oförmögen att betala av sina skulder till Kronofogden så finns det ett alternativ som gäldenären kan använda sig av. Detta alternativ kallas för skuldsanering.

  Skuldsanering är benämningen på den process i Kronofogdens regi som innebär att en svårt skuldsatt person får möjligheter att komma tillbaka till ett sundare ekonomiskt liv. I korta drag är det som sker när man beviljas skuldsanering är att man får en personlig avbetalningsplan som man ska följa till punkt och pricka i fem år. När skuldsaneringsperioden är över är man skuldfri, förutsatt att man inte har dragit på sig ytterligare skulder under tiden, vilket kan vara möjligt med vissa sms lån. Vi kommer dock att gå igenom hela processen väldigt grundligt så att du får full förståelse för hur allt går till.

  Man sträcker på sig

  Ansökan om skuldsanering

  Har du nått den punkten att skulderna hopar sig till den grad att din ekonomiska situation blir ohållbar kan det vara tillfälle att ansöka om skuldsanering. Skuldsanering är något som du som skuldsatt måste ansöka om på egen hand. Kronofogden eller borgenärerna kommer inte självmant att uppsöka dig för att föreslå nedskrivning av dina skulder samt upprätta en betalningsplan åt dig.

  Ansökan är relativt enkel att upprätta även om den är väldigt omfattande. Vid upprättandet av ansökan är det viktigt att du dels har god tid, samt har god insikt i hur din privatekonomi ser ut i dagsläget. Ett bra tips är att ta fram din senaste deklarationsblankett för att få viss vägledning på det sättet. Gör även en sammanställning över kravbrev och aktuella skulder. Försök göra en så omfattande sammanställning som möjligt över hela din ekonomiska situation. Vad gäller själva ansökan finns det olika sätt för hur du kan gå tillväga. Antingen gör du ansökan på internet genom Kronofogdens e-tjänst, eller så ansöker du om skuldsanering via blankett.

  Efter att ansökan kommit Kronofogden tillhanda så handlägger myndigheten ditt ärende. Beroende på arbetsbelastning varierar handläggningstiden. Normal genomsnittstid för handläggning är lite drygt en månad, men det kan som sagt variera kraftigt.

  Villkor för skuldsanering

  Det är svårt att bli beviljad skuldsanering, och det är väl också riktigt att det är så. Skuldsaneringslagen stipulerar att man ska vara allvarligt skuldsatt, att man har haft problem med att betala tillbaka skulder under en längre tid och att det inte verkar finnas några möjligheter att betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid. Viktigt att notera är att det alltså inte räcker att man är allvarligt skuldsatt för stunden, utan situationen ska anses varaktig.

  Ett grundläggande krav för att skuldsanering ska bli aktuellt är att den skuldsatte är kvalificerat insolvent. Insolvens i sig innebär en oförmåga till betalning. Har gäldenären kommit att hamna i en sådan situation råder det inga tvivel om att vederbörande är just insolvent. Däremot finns det olika grader av insolvens varav kvalificerad insolvens anses vara den allvarligaste.

  För att kunna bedöma huruvida en person är kvalificerat insolvent eller ej så ser Kronofogden till hur ens ekonomiska förhållanden har sett ut historiskt, hur den ekonomiska situationen är för tillfället samt vilka framtidsutsikter det finns. Med andra ord är det en omfattande och relativt tidskrävande process. Efter denna undersökning och analys av situationen för den skuldsatte så kan ett beslut tas. Om Kronofogden kommer fram till bedömningen att den skuldsatte inte kommer kunna betala skulderna inom överskådlig framtid anses denne vara kvalificerat insolvent.

  Man ska ha i åtanke att detta är en extremt prekär ekonomisk situation. Skuldsanering i sig kan anses vara något positivt, vilket det i viss mån är i och med att den skuldsatte får en chans att komma på fötter igen. Vägen till ett skuldfritt liv är dock lång och svår om man blir beviljad skuldsanering. Exakt hur man går tillväga kommer gås igenom i detalj här nedan.

  MC på grusväg

  Från skuldsatt till skuldfri – Skuldsanering i fyra steg

  Skuldsaneringsprocessen sker i de fyra steg vilka var och en kommer beskrivas grundligt här nedan.

  1. Analys av ekonomin

  När den skuldsattes ekonomi analyseras är det flera aspekter som tas i beaktning från Kronofogdens sida. De ser till hur den ekonomiska historiken ser ut, bl.a. så som tidigare betalningsanmärkningar, försenade betalningar samt inkomst. Vidare görs en analys av det rådande läget och den skuldsattes ekonomi för stunden. Då denna förmodligen inte ger särskilt mycket för handen mer än att den skuldsatte kan konstateras vara insolvent så ser Kronofogden även till hur framtiden kommer att se ut. Finns det goda framtidsutsikter för den skuldsatte i form av att oförmågan att betala endast sträcker sig över överskådlig tid, så finns det ingen anledning till att anse den skuldsatte vara kvalificerat insolvent. Finns det däremot ingenting som indikerar på att situationen kan komma att utvecklas till det bättre anses gäldenären vara kvalificerat insolvent.

  2. Inledandebeslut

  Om den skuldsattes ansökan om skuldsanering godkänns så ska Kronofogden lämna ett så kallat inledandebeslut. I inledandebeslutet ska det anges hur stort belopp som gäldenären ska betala. Gällande beloppet så är det mer regel än undantag att detta skrivs ned markant jämfört med den ursprungliga skulden. Detta är egentligen den stora anledningen till varför man ansöker om skuldsanering. Kronofogden överlägger då med gäldenärens borgenärer och kommer fram till en summa som är rimlig att betala samt en del som är rimlig att skriva av på skulden. På så sätt vet borgenärerna att den summa som fastställs från Kronofogdens sida är garanterad att komma in förr eller senare.

  3. Upprättande av betalningsplan

  När ansökan om skuldsanering har godkänts och inledandebeslutet har tagits så är nästa steg att upprätta betalningsplanen. Inledandebeslutet, i vilket det totala beloppet anges, spelar stor roll när det kommer till att sätta upp betalningsplanen. Betalningsplanen ska sträcka sig över maximalt fem år. Under den här tiden ska skulden betalas av under 10 månader varje år. Juni och december är betalningsfria. I betalningsplanen ska det också framgå hur mycket som ska betalas varje månad. I regel ska alla gäldenärens tillgångar, ner till existensminimum, gå till att betala av skulden. Existensminimum är det belopp som räknas som den lägsta inkomst per månad för att man ska ha möjlighet att upprätthålla en skälig levnadsnivå. Detta belopp skiljer sig åt beroende på vilken situation det rör sig om. När det gäller utmätning och skuldsanering är beloppet för en ensamstående vuxen 4 814 kronor. Beroende på livssituation är beloppet olika. Lever man i en samborelation eller har ett eller flera barn blir beloppet högre.

  4. Avbetalning

  Tidigare har avbetalningen gjorts direkt till de olika borgenärerna. Sedan de nya reglerna som infördes 2016 så ska betalningen dock göras till Kronofogden som i sin tur sedan reglerar skulden till borgenärerna. Betalning sker som sagt under 10 av årets 12 månader i totalt 5 år som längst. De betalningsfria månaderna är juni och december. Detta är för att gäldenären ska kunna vara lite friare och mer flexibel i sin ekonomi under perioder när de privata utgifterna är som allra störst.

  Om existensminimum

  Existensminimum, eller förbehållsbelopp i Kronofogdens terminologi, är det belopp som du får behålla för att kunna betala vanliga, men basala, levnadsomkostnader. När du följer betalningsplanen har du rätt att behålla inkomst för att täcka boende, mat, kläder, hygien, försäkringar och telefon. Om du har barn görs tillägg till förbehållsbeloppet, likaså om du lever i ett samboförhållande.

  Att leva på existensminimum

  Det är ingen lätt livssituation att leva på existensminimum. Beloppet har för år 2018 satts till en 4 814 kr för en ensamstående vuxen, det anses vara ett tillräckligt belopp för att kunna uppnå en skälig levnadsstandard. Beloppet sätts av riksdagen och justeras årligen. För makar eller sambor är beloppet 7 952 kronor, och för barn får föräldrar behålla 2 554 kronor för barn upp till sex år och 2 940 kronor för barn som är sju år eller äldre. Det här beloppet reserveras gäldenären och ska alltså inte gå till att betala av skulder. I det fallet att gäldenären drar på sig än mer skulder efter det att Kronofogden beslutat om skuldsanering så kommer dessa skulder att behöva betalas av med de medel som avsatts till nivån för existensminimum. Kronofogdens beslut gäller alltså allt fram till den tidpunkt då gäldenären beviljas skuldsanering, och tar inte hänsyn till skulder som uppkommer därefter. Det är således av yttersta vikt att gäldenären inser det kritiska i den rådande situationen och ändrar sina levnadsvanor radikalt för att kunna överleva. I slutändan handlar detta om att pengar ska läggas på basala saker som tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen.

  Budgetera

  För att vara säker på att du som gäldenär har tillräckligt med pengar varje månad för att upprätthålla en skälig levnadsnivå är det högst centralt att du prioriterar bland dina utgifter. Det kan dock vara svårt att veta vilka utgifter som bör prioriteras framför andra, inte minst om man tidigare haft svårt att sköta sin ekonomi. Ett bra sätt att komma underfund med detta är genom att lägga upp en budget.

  Att skapa en budget kan på förhand låta som något svårt, krångligt och tidskrävande. Framförallt kanske man kopplar ordet budget till stora företag snarare än till ens egen privatekonomi. Det behöver dock inte vara särskilt svårt att sätta upp en budget – förmodligen är det betydligt lättare än vad man tror.

  Första steget i budgetarbetet är att blicka bakåt. Det kan låta märkligt att börja i den här änden då budgeten ska gälla för framtiden, men detta är förmodligen det enklaste tillvägagångssättet för att skapa sig en överblick över ekonomin. Börja alltså med att ta fram ett kontoutdrag över den senaste månaden från din bank. Blickar man över en hel månad får man en relativt rättvisande bild över alla utgifter och inkomster. Flertalet kostnader så som hyra och diverse abonnemangsavgifter är nämligen återkommande en gång varje månad. Skulle man bara se till senaste veckan lär man inte få en komplett bild av ekonomin med andra ord.

  Efter att du skapat dig en bild av vilka dina återkommande utgifter och inkomster är så kan du sedan börja gå igenom var och en av utgifterna. I det här läget är det viktigt att vara sträng mot sig själv och kritiskt inställd till de utgifterna som inte är absolut nödvändiga för ens överlevnad. Det kan låta som en överdrift, men har man hamnat i den här prekära situationen handlar ekonomin snarare om överlevnad än någonting annat. Börja med att se till de stora återkommande utgifterna. Onödiga abonnemang bör vara det första du tar bort. I ett läge som det här bör du till exempel säga upp ditt TV-abonnemang, din TV-licens samt sälja din TV. På så sätt sparar du väldigt mycket, inte minst med tanke på att du har möjlighet att se det mesta via din dator nuförtiden. Vidare bör du skära ner antalet mobilabonnemang till ett, om du skulle ha flera, och kanske gå över till kontantkort och helt och hållet slopa abonnemang. Kreditkort bör sägas upp omedelbart. Detta är de riktigt stora utgifterna som borde åtgärdas allra först. Vidare bör du se över alla små vardagsutgifter. Förmodligen finns det en hel del kaffe, snacks, tobak och annat onödigt som definitivt inte behövs om man tänker efter. ”Många bäckar små” lyder ett gammalt ordspråk. Det innebär att många små saker tillsammans bildar en stor helhet. Många bäckar små gör en stor å, till exempel. Skär du ner på många små utgifter varje dag kommer du i månadsslutet märka av den stora skillnaden. Till sist är det oerhört viktigt att tänka på hur mycket pengar du lägger på mat. Det är även viktigt att se över vart man köper mat ifrån. Undvik att äta ute utan laga all mat hemma. Gör matlådor att ta med till jobbet för lunch. När du ska handla maten, se då till att köpa de billigaste märkena. Kvaliteten skiljer sig nämligen inte nämnvärt mellan de billigaste och dyraste märkena. På så sätt kan du spara mängder i och med att mat är en såpass stor del av livet.

  Får du en rutin i sparandet kanske du till och med kan lägga undan lite pengar varje månad för att kunna göra något roligt för längre fram, eller för att betala av skulden ännu snabbare. Det kan vara något att se fram emot, vilket förhoppningsvis också gör det lite lättare att spara pengar.

  Miniräknare

  Budgettips

  • Gör en mall baserad på förra månadens kontoutdrag
  • Se vilka stora utgifter du klarar dig utan
  • Sälj din TV och säg upp TV-licensen, du klarar dig med datorn
  • Avsluta abonnemang, krediter etc.
  • Spara in på små vardagliga utgifter, det gör stor skillnad i långa loppet
  • Köp och laga billig mat

  Gör en hushållsbudget

  Sammanfattning

  Om du har dragit på dig en eller flera stora skulder som du är oförmögen att betala tillbaka kommer du först få påminnelser från din(a) borgenär(er), alltså företaget eller företagen du är skyldig pengar. Betalar du inte räkningarna och påminnelserna så kommer ditt ärende skickas vidare till inkasso. Inkassoföretaget försöker i sin tur att få in betalningen till dig. Utöver den ursprungliga räkningen har det dessutom vid det här laget lagts till en mängd extra kostnader i form av försenings- och administrationsavgifter. Det är väldigt viktigt att du betalar din skuld vid det här skedet, men det är inte alla som klarar av det. Om skulden inte betalas till inkassoföretaget så skickar de i sin tur vidare ärendet till Kronofogdemyndigheten som är den myndigheten med ansvar för skulder.

  Kronofogden sätter upp din skuld på ett specifikt skuldkonto kopplat till dig. På så sätt får du insikt om hur stor den totala skulden är samtidigt som myndigheten kan kontrollera att du betalar av skulden ordentligt. Har du däremot inte möjlighet att betala av skulden så kan du ansöka om skuldsanering.

  Om du vill ansöka om skuldsanering skickar du själv in din ansökan till Kronofogden. Du kan också få hjälp av kommunens konsumentrådgivare/skuldrådgivare om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

  Med din ansökan som grund gör en handläggare på Kronofogden en noggrann analys av din ekonomi och tar ett beslut utifrån lagtexten i skuldsaneringslagen.
  I det fall du ska anses komma ifråga för skuldsanering utfärdar Kronofogden ett inledandebeslut. I samband med detta fryses alla dina befintliga skulder. Det betyder bland annat att ränta slutar ackumuleras på skulderna.

  Nästa steg är att du tillsammans med din handläggare tar fram en betalningsplan. Den löper i regel under fem års tid och anger exakt hur mycket som ska betalas tillbaka till respektive fordringsägare (till exempel en långivare) och när återbetalningarna ska ske. Du har alltid rätt att behålla den del av din inkomst som betraktas som existensminimum.

  Sluta låna pengar

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden