Skuldsanering

Hur mycket vill du låna?

Det händer att skuldberg växer sig så stora att de blir övermäktiga. När det händer, och du inte längre vet vad du ska ta dig till, då kan en skuldsanering bli aktuell. En skuldsanering är en sista utväg ut ur en djup och snårig skuldfälla. Om du kan lösa din skuldsituation på annat vis så är det att föredra. Men om inte, då kan en skuldsanering vara lösningen som gör att du börjar se ljuset igen.

Om du försatts i en skuldfälla kan skuldsanering vara din utväg.
Snabbval
Läser in...

  Samla på sig skulder

  Låt oss börja från början. Ett skuldberg uppstår trots allt inte bara från en dag till en annan. Det är ofta många mindre beslut som över tid leder till att skulderna till slut blir för stora att hantera.

  Funderar du på att ta ett lån för att finansiera ett större inköp av något slag, så som en resa, en bil eller ett hus är det viktigt att du är påläst om vad ett sådant engagemang faktiskt innebär. Ett lån innebär att du får nyttjanderätt över en viss summa pengar under en bestämd period. Detta belopp ska sedan betalas tillbaka till långivaren. Beloppet du som låntagare får låna är dessutom förenat med ränta.

  Räntan är den kostnad som långivaren tar ut för att låna pengar till dig. Oftast är räntan angiven som en procentsats på lånebeloppet. Långivaren anger även en löptid för lånet, vilket är den tid du ska betala tillbaka lånet på. Räntan gäller vanligtvis under hela löptiden. Med dessa parametrar klara kan du sedan räkna ut vad lånet kommer att kosta dig varje månad samt vad totalkostnaden för lånet, eller krediten som det också kan kallas, till slut blir.

  Det är viktigt att du på förhand är helt säker på vilka kostnader som kan komma att bli aktuella. Ta även reda på eventuell dröjsmålsränta samt hur hög denna är. Dröjsmålsräntan är den extrakostnad som läggs till lånet om du inte klarar av att betala tillbaka det innan löptiden är över.

  Dröjsmålsränta är även något som förekommer om du inte betalar en räkning i tid. Har du inte betalat senast på förfallodatumet så börjar dröjsmålsräntan generera en förseningsavgift som baseras på antalet dagar som din betalning blir försenad. Dröjsmålsräntan får inte vara oskäligt hög. Enligt 6§ räntelagen får dröjsmålsräntan inte överstiga referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter.

  Se till att ha koll på alla kostnader när du tar ett lån.

  Konsekvens av insolvens

  Inkasso

  Klarar du inte av att betala skulden trots påminnelser från borgenären, alltså fordringsägaren, så kommer ditt ärende att skickas till inkasso. Inkasso är ingen statlig institution utan drivs av privata företag. Inkassoföretaget kommer att fortsätta försöka driva in din skuld. Nu är avgifterna ännu högre då dröjsmålsräntan tickat på, plus att inkassoföretaget själva tar ut en avgift för hanteringen av ditt ärende.

  Har processen kommit så här långt är det av yttersta vikt att du som gäldenär, alltså du som har en skuld, reglerar din skuld så fort som möjligt. I en sån här situation bör du definitivt se över om det finns några möjligheter att göra omprioriteringar i din privatekonomi för att kunna betala av skulden omgående.

  Betalas inte skulden till inkassoföretaget, trots flertalet påminnelser från deras sida, så är nästa instans i processen Kronofogdemyndigheten. Till Kronofogden skickas ditt ärende om inkassoföretaget har misslyckats med att få in din betalning.

  I det här skedet kommer du med största sannolikhet även få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning påverkar din ekonomiska situation på ett mycket negativt sätt. Det är en indikation på att du är oförmögen att reglera en viss skuld, vilket bl.a. eventuella framtida kreditgivare, företag och hyresvärdar kan komma att se allvarligt på.

  Det finns dock kreditbolag som ger lån med betalningsanmärkning. Notera dock att det inte är Kronofogden som belastar dig med en betalningsanmärkning, utan detta är något som kreditupplysningsföretagen så som bland andra UC – Upplysningscentralen – gör.

  På sidan om lån utan UC så kan du läsa om kreditgivare som använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC.

  Kronofogden

  När Kronofogden påbörjar sitt arbete med att driva in din skuld så skickar de först ett brev med ett betalningsföreläggande till dig. Betalningsföreläggandet måste kvitteras av dig och skickas tillbaka till Kronofogden. Genom att kvittera betalningsföreläggandet godkänner du dock inte skulden i sig, men det är en bekräftelse Kronofogden måste få in för att försäkra sig om att du är underförstådd med den rådande situationen. Väljer du att inte skriva under så kommer Kronofogden att söka upp dig personligen för en underskrift.

  Du har möjlighet att bestrida förläggandet om du anser det vara felaktigt. Det som sker då är att ärendet skickas tillbaka till din borgenär som återigen får granska det och komma med sin syn på huruvida det är felaktigt eller ej. Vidhåller borgenären att denne har rätt att få betalt från dig så kommer ärendet att skickas till domstol. Detta är förenat med höga avgifter och kan bli väldigt dyrt för dig som gäldenär om denne skulle förlora målet. Gäldenären betalar nämligen såväl sina egna som motpartens avgifter vid en fällande dom. Mot bakgrund av detta kan det alltså vara en god idé att godta betalningsföreläggandet och försöka betala av skulden omgående.

  Det är dock inte alla som kan betala av sina skulder. Anledningarna till detta kan vara många. Det kan vara så att det är många skulder som under lång tid växt till väldigt höga kostnader till följd av räntor och andra avgifter. Utöver detta kanske den skuldsatte är arbetslös eller har några andra orsaker till att denne befinner sig i ekonomiskt trångmål. Detta är tyvärr inte alltför ovanligt och Kronofogden har tillvägagångssätt för att hantera den här typen av problematiska situationer och ärenden.

  Är du som gäldenär oförmögen att betala av dina skulder till Kronofogden så finns det alltså ett alternativ som du kan använda sig av. Detta alternativ kallas för skuldsanering.

  Skuldsanering är benämningen på den process i Kronofogdens regi som innebär att en svårt skuldsatt person får möjligheter att komma tillbaka till ett sundare ekonomiskt liv. I korta drag är det som sker när du beviljas skuldsanering att du får en personlig avbetalningsplan som du ska följa till punkt och pricka under fem års tid. När skuldsaneringsperioden är över är du skuldfri, förutsatt att du inte har dragit på dig ytterligare skulder under tiden, vilket kan vara möjligt med vissa sms-lån.

  Med skuldsanering kan du komma ur skuldfällan.

  Ansökan om skuldsanering

  Har du nått den punkten att skulderna hopat sig till den grad att din ekonomiska situation blivit ohållbar kan det vara tillfälle att ansöka om skuldsanering. Skuldsanering är något som du som skuldsatt måste ansöka om på egen hand. Kronofogden eller borgenärerna kommer inte självmant att uppsöka dig för att föreslå nedskrivning av dina skulder samt upprätta en betalningsplan åt dig.

  Ansökan är relativt enkel att upprätta även om den är väldigt omfattande. Vid upprättandet av ansökan är det viktigt att du dels har god tid, samt har god insikt i hur din privatekonomi ser ut i dagsläget. Ett bra tips är att ta fram din senaste deklarationsblankett för att få viss vägledning på det sättet. Gör även en sammanställning över kravbrev och aktuella skulder. Försök göra en så omfattande sammanställning som möjligt över hela din ekonomiska situation. Vad gäller själva ansökan finns det olika sätt för hur du kan gå tillväga. Antingen gör du ansökan på internet genom Kronofogdens e-tjänst, eller så ansöker du om skuldsanering via blankett.

  Efter att ansökan kommit Kronofogden tillhanda så handlägger de ditt ärende. Handläggningstiden kan variera beroende på arbetsbelastning. Normal genomsnittstid för handläggning är lite drygt en månad, men det kan som sagt variera kraftigt. Aktuella väntetider kan du hitta på Kronofogdens hemsida.

  Villkor för skuldsanering

  Det är svårt att bli beviljad skuldsanering. Skuldsaneringslagen stipulerar att du ska vara allvarligt skuldsatt, att du har haft problem med att betala tillbaka skulder under en längre tid och att det inte verkar finnas några möjligheter att betala tillbaka skulderna inom överskådlig tid. Viktigt att notera är att det alltså inte räcker att du är allvarligt skuldsatt för stunden, utan situationen ska anses varaktig.

  Ett grundläggande krav för att skuldsanering ska bli aktuellt är att du som skuldsatt är kvalificerat insolvent. Insolvens i sig innebär en oförmåga till betalning. Har du kommit att hamna i en sådan situation råder det inga tvivel om att du är just insolvent. Däremot finns det olika grader av insolvens varav kvalificerad insolvens anses vara den allvarligaste.

  För att kunna bedöma huruvida du är kvalificerat insolvent eller ej så ser Kronofogden till hur din ekonomiska förhållanden har sett ut historiskt, hur den ekonomiska situationen är för tillfället samt vilka framtidsutsikter det finns. Med andra ord är det en omfattande och relativt tidskrävande process. Efter denna undersökning och analys av situationen för dig som skuldsatt så kan ett beslut tas. Om Kronofogden kommer fram till bedömningen att du inte kommer kunna betala skulderna inom överskådlig framtid anses du vara kvalificerat insolvent.

  Man ska ha i åtanke att detta är en extremt prekär ekonomisk situation. Skuldsanering i sig kan anses vara något positivt, vilket det i viss mån är i och med att du som skuldsatt får en chans att komma på fötter igen. Vägen till ett skuldfritt liv kan dock vara lång och svår även vid beviljad skuldsanering. Exakt hur man går tillväga kommer gås igenom i detalj här nedan.

  Ta dig ur skuldfällan

  Från skuldsatt till skuldfri – skuldsanering i fyra steg

  1. Analys av ekonomin

  När den skuldsattes ekonomi analyseras är det flera aspekter som tas i beaktning från Kronofogdens sida. De ser till hur den ekonomiska historiken ser ut, bl.a. så som tidigare betalningsanmärkningar, försenade betalningar samt inkomst. Vidare görs en analys av det rådande läget och den skuldsattes ekonomi för stunden. Då denna förmodligen inte ger mycket mer än att den skuldsatte kan konstateras vara insolvent så ser Kronofogden även till hur framtiden kommer att se ut. Finns det goda framtidsutsikter för den skuldsatte i form av att oförmågan att betala endast är temporär, så finns det ingen anledning till att anse den skuldsatte vara kvalificerat insolvent. Finns det däremot ingenting som indikerar på att situationen kan komma att utvecklas till det bättre anses gäldenären vara kvalificerat insolvent.

  2. Inledandebeslut

  Om den skuldsattes ansökan om skuldsanering godkänns så ska Kronofogden lämna ett så kallat inledandebeslut. I inledandebeslutet ska det anges hur stort belopp gäldenären ska betala. Gällande beloppet så är det mer regel än undantag att detta skrivs ned markant jämfört med den ursprungliga skulden. Detta är egentligen den stora anledningen till varför man ansöker om skuldsanering. Kronofogden överlägger då med gäldenärens borgenärer och kommer fram till en summa som är rimlig att betala samt en del som är rimlig att skriva av på skulden. På så sätt vet borgenärerna att den summa som fastställs från Kronofogdens sida är garanterad att komma in förr eller senare.

  3. Upprättande av betalningsplan

  När ansökan om skuldsanering har godkänts och inledandebeslutet har tagits så är nästa steg att upprätta betalningsplanen. Inledandebeslutet, i vilket det totala beloppet anges, spelar stor roll när det kommer till att sätta upp en betalningsplan.

  Betalningsplanen ska sträcka sig över maximalt fem år. Under den här tiden ska skulden betalas av under 10 månader varje år. Juni och december är betalningsfria. I betalningsplanen ska det också framgå hur mycket som ska betalas varje månad. I regel ska alla gäldenärens tillgångar, ner till existensminimum, gå till att betala av skulden.

  Existensminimum, eller förbehållsbelopp, är det belopp som räknas som den lägsta inkomst per månad för att man ska ha möjlighet att upprätthålla en skälig levnadsnivå. Detta belopp skiljer sig åt beroende på vilken situation det rör sig om. När det gäller utmätning och skuldsanering är beloppet för en ensamstående vuxen 5 717 kronor år 2023. Någon boendekostnad är inte inkluderad i detta belopp. Det beräknas dock täcka kostnader för mat, kläder, el, försäkringar etc.

  4. Avbetalning

  Tidigare har avbetalningen gjorts direkt till de olika borgenärerna. Sedan de nya reglerna som infördes 2016 så ska betalningen dock göras till Kronofogden som i sin tur reglerar skulden till borgenärerna. Betalning sker som sagt under 10 av årets 12 månader i totalt 5 år som längst. De betalningsfria månaderna är juni och december. Detta är för att gäldenären ska kunna vara lite friare och mer flexibel i sin ekonomi under perioder när de privata utgifterna är som allra störst.

  Om existensminimum

  Existensminimum, eller förbehållsbelopp i Kronofogdens terminologi, är det belopp som du får behålla för att kunna betala vanliga, men basala, levnadsomkostnader. När du följer betalningsplanen har du rätt att behålla inkomst för att täcka boende, mat, kläder, hygien, försäkringar och telefon. Om du har barn görs tillägg till förbehållsbeloppet, likaså om du lever i ett samboförhållande.

  Att leva på existensminimum

  Det är ingen lätt livssituation att leva på existensminimum. Beloppet har för år 2023 satts till en 5 717 kr för en ensamstående vuxen, det anses vara ett tillräckligt belopp för att kunna uppnå en skälig levnadsstandard. Beloppet sätts av riksdagen och justeras årligen. För makar eller sambor är beloppet 9 445 kronor, och för barn får föräldrar behålla 3 055 kronor för barn upp till sex år och 3 667 kronor för barn som är mellan sju och tio år gamla. Denna siffra höjs något för äldre barn och hamnar som högst på 4 889 kr per barn.

  Det här beloppet reserveras dig som gäldenär och ska alltså inte gå till att betala av skulder. I det fallet att du drar på dig än mer skulder efter det att Kronofogden beslutat om skuldsanering så kommer dessa skulder att behöva betalas av med de medel som avsatts till nivån för existensminimum.

  Kronofogdens beslut gäller alltså allt fram till den tidpunkt då du beviljas skuldsanering, och tar inte hänsyn till skulder som uppkommer därefter. Det är således av yttersta vikt att du inser det kritiska i den rådande situationen och ändrar dina levnadsvanor radikalt för att kunna överleva. I slutändan handlar detta om att pengar ska läggas på basala saker som tak över huvudet, mat på bordet och kläder på kroppen.

  Budgetera

  För att vara säker på att du som gäldenär har tillräckligt med pengar varje månad för att upprätthålla en skälig levnadsnivå är det högst centralt att du prioriterar bland dina utgifter. Det kan dock vara svårt att veta vilka utgifter som bör prioriteras framför andra, inte minst om man tidigare haft svårt att sköta sin ekonomi. Ett bra sätt att komma underfund med detta är genom att lägga upp en budget.

  Att skapa en budget kan på förhand låta som något svårt, krångligt och tidskrävande. Framförallt kanske man kopplar ordet budget till stora företag snarare än till ens egen privatekonomi. Det behöver dock inte vara särskilt svårt att sätta upp en budget – förmodligen är det betydligt lättare än vad man tror.

  Första steget i budgetarbetet är att blicka bakåt. Det kan låta märkligt att börja i den här änden då budgeten ska gälla för framtiden, men detta är förmodligen det enklaste tillvägagångssättet för att skapa sig en överblick över ekonomin. Börja alltså med att ta fram ett kontoutdrag över den senaste månaden från din bank. Blickar du över en hel månad får du en relativt rättvisande bild över alla utgifter och inkomster. Flertalet kostnader så som hyra och diverse abonnemangsavgifter är nämligen återkommande en gång per månad. Skulle du bara se till senaste veckan lär du inte få en komplett bild av ekonomin med andra ord.

  Efter att du skapat dig en bild av vilka dina återkommande utgifter och inkomster är så kan du sedan börja gå igenom var och en av utgifterna. I det här läget är det viktigt att du är sträng mot dig själv och kritiskt inställd till de utgifter som inte är absolut nödvändiga för din överlevnad. Det kan låta som en överdrift, men har man hamnat i den här prekära situationen handlar ekonomin snarare om överlevnad än någonting annat.

  Börja med att se till de stora återkommande utgifterna. Onödiga abonnemang bör vara det första du tar bort. I ett läge som det här bör du till exempel säga upp ditt TV-abonnemang och eventuella streamingtjänster. Vidare bör du skära ner antalet mobilabonnemang till ett, om du skulle ha flera, och kanske gå över till kontantkort och helt och hållet slopa abonnemang. Kreditkort bör sägas upp omedelbart. Detta är de stora utgifterna som bör åtgärdas allra först. Vidare bör du se över alla små vardagsutgifter. Förmodligen finns det en hel del kaffe, snacks, tobak och annat onödigt som inte behövs.

  ”Många bäckar små” lyder ett gammalt ordspråk. Det innebär att många små saker tillsammans bildar en stor helhet. Många bäckar små gör en stor å, till exempel. Skär du ner på många små utgifter varje dag kommer du i månadsslutet märka av den stora skillnaden.

  Till sist är det oerhört viktigt att tänka på hur mycket pengar du lägger på mat. Undvik att äta ute och laga istället all mat hemma. Gör matlådor att ta med till jobbet för lunch. När du ska handla maten, se då till att köpa de billigaste märkena och gå till den matbutik med bäst priser.

  Får du en rutin i sparandet kanske du till och med kan lägga undan lite pengar varje månad att kunna göra något roligt för längre fram, eller för att betala av skulden ännu snabbare. Det kan vara något att se fram emot, vilket förhoppningsvis också gör det lite lättare att spara pengar.

  Gör en hushållsbudget för att veta exakt hur din ekonomi ser ut.

  Budgettips

  • Gör en mall baserad på förra månadens kontoutdrag
  • Se vilka stora utgifter du kan klara dig utan
  • Säg upp alla onödiga abonnemang
  • Avsluta krediter
  • Spara in på små vardagliga utgifter, det gör stor skillnad i långa loppet
  • Köp och laga billig mat

  Sammanfattning

  Om du har dragit på dig en eller flera stora skulder som du är oförmögen att betala tillbaka kommer du först få påminnelser från din(a) borgenär(er), alltså företaget eller företagen du är skyldig pengar. Betalar du inte räkningarna och påminnelserna så kommer ditt ärende skickas vidare till inkasso. Inkassoföretaget försöker i sin tur att få in betalningen till dig. Utöver den ursprungliga räkningen har det dessutom vid det här laget lagts till extra kostnader i form av försenings- och administrationsavgifter. Det är väldigt viktigt att du betalar din skuld vid det här skedet, men det är inte alla som klarar av det. Om skulden inte betalas till inkassoföretaget så skickar de i sin tur vidare ärendet till Kronofogdemyndigheten som är den myndighet med ansvar för skulder.

  Kronofogden sätter upp din skuld på ett skuldkonto kopplat till dig. På så sätt får du insikt i hur stor den totala skulden är, samtidigt som myndigheten kan kontrollera att du betalar av skulden ordentligt. Har du däremot inte möjlighet att betala av skulden så kan du ansöka om skuldsanering.

  Om du vill ansöka om skuldsanering skickar du själv in din ansökan till Kronofogden. Du kan också få hjälp av kommunens konsumentrådgivare/skuldrådgivare om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

  Med din ansökan som grund gör en handläggare på Kronofogden en noggrann analys av din ekonomi och tar ett beslut utifrån lagtexten i skuldsaneringslagen. I det fall du anses komma ifråga för skuldsanering utfärdar Kronofogden ett inledandebeslut. I samband med detta fryses alla dina befintliga skulder. Det betyder bland annat att ränta slutar ackumuleras på skulderna.

  Nästa steg är att du tillsammans med din handläggare tar fram en betalningsplan. Den löper i regel under fem års tid och anger exakt hur mycket som ska betalas tillbaka till respektive fordringsägare (till exempel en långivare) och när återbetalningarna ska ske. Du har alltid rätt att behålla den del av din inkomst som betraktas som existensminimum.

  Sluta låna pengar

  Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

  Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

  *” anger obligatoriska fält

  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden
  Hidden