Konsumentkreditlagen

Hur mycket vill du låna?

Konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) är den lag som anger vilka rättigheter och skyldigheter kredittagare respektive kreditgivare har i avtal om kredit mellan näringsidkare och konsument.

Lagen gäller alltså inte till exempel om ett företag ansöker om att låna pengar hos en bank. Konsumentkreditlagen är en tvingande lagstiftning till kredittagarens fördel.


Lagens tillämpningsområde

Konsumentkreditlagens regler är tillämpliga på varje avtal om kredit mellan en konsument och en näringsidkare, det vill säga till exempel en bank eller ett kreditbolag. Kreditavtal handlar inte uteslutande om låneavtal vad gäller exempelvis privatlån eller smslån, utan kan också gälla kreditköp av fordon, hemelektronik och liknande (avbetalning, ”köp nu, betala senare”, och så vidare).

Konsumentkrediten gäller också för det avtal man tecknar när man beviljas ett kreditkort.

Exempel på kreditavtal som täcks av konsumentkreditlagen:

 • Privatlån
 • Smslån (snabblån)
 • Köp på avbetalning
 • Användning av kreditkort

Från och med den 1 september 2018 träder nya lagförändringar gällande snabblån i konsumentkreditlagen i kraft. Syftet med ändringarna i lagen är att stärka skyddet för konsumenterna och minska risken för skuldsättning.

Den nya snabblånslagen innebär att det finns ett räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter. Lagen begränsar även hur förlängningar av löptiden får göras.

Inlämning på pantbank täcks inte av konsumentkreditlagens regleringar. Det gör inte heller studielån. När det gäller bolån gäller enbart vissa regleringar i lagstiftningen. För fakturaköp gäller konsumentkreditlagen för vissa moment, men i övrigt är det konsumentköplagen som är tillämplig.

Lagen

Tvingande lagstiftning

Konsumentkreditlagen är en så kallad indispositiv lagstiftning, vilket innebär att reglerna i lagen är tvingande till konsumentens fördel. Om avsteg från lagreglerna görs får detta enbart ske om det är till gagn för konsumenten.

Alla konsumentlagstiftningar (konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, med flera) är tvingande. Skälet är att konsumenten är särskilt skyddsvärd. Själva idén bakom just konsumentkreditlagen är att det inte gärna kan krävas att en konsument ska kunna förstå alla juridiska snårigheter i exempelvis ett låneavtal och dessutom kunna göra invändningar på rätt sätt.

 


Innehållet i konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen innehåller regler om följande:

 • Lagens tillämpningsområde
 • God kreditgivningssed
 • Vilken information som ska ges vid marknadsföring
 • Vilka uppgifter kredittagaren ska få del av innan avtalet ingås
 • Kreditprövning
 • Dokumentation
 • Räntor och avgifter
 • Ångerrätt
 • Kontantinsats
 • Tillsyn
 • m.m.

De uppsättningar lagregler som allt som oftast är i fokus är de som handlar om god kreditgivningssed samt de som handlar om kreditprövning.


God kreditgivningssed

God kreditgivningssed är ett inte helt enkelt begrepp som innebär att näringsidkaren ska iaktta kredittagarens intressen.

I lagtexten (6 §) står följande:
Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.

Konsumentverket (se nedan) har konkretiserat begreppet god kreditgivningssed bland annat vad gäller följande:
Näringsidkarens förklaringsskyldighet – Näringsidkaren ska upplysa kredittagaren om allt han eller hon behöver veta för att han eller hon ska kunna ta ett beslut som är optimalt utifrån behovet och den ekonomiska situationen).
Återhållsamhet i marknadsföring – Näringsidkaren ska presentera saklig och korrekt information i marknadsföring).


Kreditprövning

Alla kreditgivare, oavsett vad kreditavtalet handlar om och oavsett storleken på kreditbeloppet i fråga, är skyldiga att göra en kreditprövning innan kredit kan beviljas. Skälet är att skydda kredittagaren mot alltför vidlyftig utlåning.

I Konsumentverkets preciseringar anges att näringsidkaren ska ha ”tillräckliga uppgifter” om kredittagarens ekonomi. Vad tillräckliga uppgifter kan anses innebära, kan skilja sig från fall till fall, men klart är att näringsidkaren måste ha tillräckligt på fötterna för att, utifrån begreppet god kreditgivningssed, kunna bevilja låneansökan/ansökan om kredit. Om kreditgivaren inte med en hög grad av säkerhet kan anta att kredittagaren kan uppfylla sina skyldigheter får ansökan inte beviljas.

Räntor och avgifter

När det gäller högkostnadskrediter som sms lån så finns från och med den 1 september 2018 nya bestämmelser i konsumentkreditlagen.

Det här innebär att en högkostnadskredit har begränsingar i hur höga räntekostnader som kan tas ut i förhållande till referensräntan. I paragraf 19a i konsumentkreditslagen tydligörs detta:

I lagtexten (19a & 19b §§) står följande:
19 a §/Träder i kraft I:2018-09-01/ För en högkostnadskredit får varken krediträntan eller dröjsmålsräntan per år överstiga den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av 40 procentenheter.

Kostnaderna får heller inte bli högre än själva kreditbeloppet, vilket står skrivet i paragraf 19b:

I lagtexten (19a & 19b §§) står följande:
19 b §/Träder i kraft I:2018-09-01/ För en högkostnadskredit får kostnaderna inte överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet eller, i fråga om en kontokredit, varje enskilt utnyttjande av kreditbeloppet som konsumenten har gjort.

Ångerrätt smslån

Du som tecknar ett smslån eller snabblån har alltid ångerrätt för lånet. Ångerrätten innebär att du som låntagare har rätt att häva lånet.

Den här ångerrätten sträcker sig över 14 dagar från det att lånet tecknades. Utnyttjar låntagaren ångerrätten så ska denne återlämna de lånade pengarna till långivaren. Ångerrätten innebär samtidigt att låntagaren inte behöver erlägga pengar för ränta eller andra kostnader.

I lagtexten (21 & 22 §§) står följande:
21 § Konsumenten har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt) genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 22 § (ångerfrist).22 § Ångerfristen börjar löpa den dag då kreditavtalet ingås, dock tidigast den dag då dokumentationen enligt 14 § kommer konsumenten till handa.

Om du vill läsa konsumentkreditlagen i sin helhet så hittar du den här.


Konsumentverkets allmänna råd

Konsumentverket är tillsynsmyndighet när det gäller efterlevnaden av konsumentkreditlagen. Som sådan har myndigheten (egentligen myndighetens chef, som också har rollen som Konsumentombudsmannen, KO) mandat att utfärda varningar samt även förelägga näringsidkare att helt upphöra med en viss verksamhet.

En annan roll Konsumentverket har enligt konsumentkreditlagen är att precisera lagstiftningen. Lagtexter skrivs alltid på ett stringent sätt och sedan är det upp till respektive förvaltningsmyndighet att precisera både stort och smått. När det gäller konsumentkreditlagen har Konsumentverket tagit fram Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVS 2011:1) där bland annat det centrala begreppet ”god kreditgivningssed” förklaras och preciseras.

Hitta samtliga långivare här

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden