Ångra ett lån

Hur mycket vill du låna?

Att ångra ett lån är det flera som har gjort. Det går ibland för fort och ett lån kan vara lätt att ta. I efterhand kanske man inser att det var onödigt. Det händer att man tar ett lån utan att egentligen tänka igenom konsekvenserna. Dessutom kanske man inser vidden av ansvaret och kostnaden för lånet först efteråt.

Jämför Smslån

Det är inte ovanligt att man ångrar ett lån, men trots det är det få personer som utnyttjar ångerrätten. Ångerrätten kan du använda även om du ansökte om ett smslån utan UC. Det spelar heller ingen roll om du fick ett godkänt smslån med betalningsanmärkningar, ångerrätten gäller ändå.

Lagstiftat finns en ångerrätt på 14 dagar när du tar ett smslån. Detta framgår av 21§ konsumentkreditlagen. När du använder dig av ångerrätten betalar du enbart räntan för dagarna från att pengarna betalades ut tills du betalat tillbaka dessa. Om andra avgifter tagits ut behöver långivaren betala tillbaka dessa.

Hur du ångrar ett lån:

  1. Informera långivaren om ditt beslut inom 14 dagar från det att du tecknade lånet (KKL 21§)
  2. Betala tillbaka de lånade pengarna samt räntan inom 30 dagar från det att du meddelade långivaren (KKL 24§)Du betalar ränta på lånebeloppet från den dag du fick lånet utbetalt, tills dess att du har återbetalat det.Kreditgivaren ska i sin tur återbetala dig eventuella avgifter så som uppläggningsavgift i de fall de har förekommit.

Ångerrätten gäller för lån

Ångerrätten betyder att man kan ångra ett avtal. Det gäller även gäller låneavtal och lån via sms. Innan man ansöker om ett lån kan det vara bra att veta vad som gäller rent juridiskt.

Rätten att ångra ett köp står skrivet i konsumentkreditlagen och gäller i Sverige. Lagen förkortas ofta till KKL. Konsumentkreditlagen gäller varor och tjänster som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument. Lagen gäller även ombud för näringsidkaren. En näringsidkare är någon som har en yrkesmässig verksamhet och konsumenten är kunden. Det vill säga långivare och låntagare. Eftersom lagen även gäller ombud kommer mellanhänder mellan långivare och låntagare omfattas. Låneförmedlaren måste därför följa KKL.

Ett av de lagrum som är absolut viktigast är 6§. I den står det beskrivet att långivaren eller låneförmedlaren ska i sitt förhållande till låntagaren iaktta en god kreditgivningssed.

God kreditgivningssed innebär att långivaren ska se till låntagarens intressen. De ska tas till vara och behandlas med omsorg samt på bästa sätt förmedla den information som låntagaren behöver eller kan tänkas efterfråga. Den information som långivaren lämnar till låntagaren ska dessutom enligt 5a§ lämnas utan extra kostnad.

Informationen ska vara tydlig

Det finns även bestämmelser i lagen vad gäller information vid marknadsföring av lån och krediter. Lagens 7§ stadgar att långivaren vid marknadsföring av kreditavtal ska lämna information om den effektiva räntan för krediten.

Den effektiva räntan är den ränta som vanligtvis används för att jämföra lån. Det är en ränta som omfattar lånets alla kostnader inklusive uppläggningsavgift och aviavgifter om en sådan finns. Räntan räknas ut på årsbasis trots att smslån nästan alltid betalas på ett par månader. Det bidrar till att den ofta blir väldigt hög.

Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och tydligt sätt. Den effektiva räntan ska anges i marknadsföringen på ett minst lika framträdande sätt som andra förekommande räntesatser, exempelvis den nominella räntan.

En annan viktig bestämmelse i lagen är den som stadgar att långivaren ska meddela låntagaren om en ränteändring före det att den börjar gälla. Det måste meddelas på ett sätt som både är tillgängligt för låntagaren samt ett sätt som är bestående. Det får därför inte meddelas över telefon eller muntligt utan skriftligt. Meddelandet om ränteändringen ska innehålla en upplysning om hur låntagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

Gäller ränteändringen endast en ändring i en referensränta som långivaren inte har något bestämmande över, får låntagaren istället underrättas om detta periodvis, under förutsättning att parterna har avtalat om den och den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos långivaren. Detta är alltså de generella förutsättningar som gäller för alla som långivare och låntagare på kreditgivningsmarknaden i Sverige.

Ångerrätt på lån

Låntagarens ångerrätt

Konsumentkreditlagen omfattar alla former av lån. Genom 21§ i konsumentkreditlagen ges låntagaren en ovillkorlig rätt att frånträda kreditavtalet, det vill säga använda sin ångerrätt.

Att denna rätt är ovillkorlig innebär att den långivare som ger ut lånet inte kan avtala bort denna rätt. Det går alltså inte för en långivare att skriva in i sina egna avtal att ångerrätten inte gäller. Alla sådana tillägg i avtalet är ogiltiga.

Avtalet ångras genom att låntagaren lämnar eller skickar ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som avtalet ingicks. Den tiden från det att avtalet tecknas och 14 dagar framåt kallas för ångerfristen. I det fall en uppsägning av avtalet skickas via post kan det såklart hända att brevet överhuvudtaget inte kommer fram eller inte kommer avsänder till handa inom 14 dagar.

I en sådan situation får avsändaren, alltså låntagaren, ändå nyttja avtalets uppsägning. Det gäller under förutsättning att meddelande skickades i rätt tid och på ett korrekt sätt.

Betala tillbaka lånet inom 30 dagar

Om låntagaren använder sin ångerrätt för att avsluta låneavtalet, ska han eller hon så snart som möjligt betala tillbaka lånet. Beloppet inklusive ränta för perioden låntagaren haft pengarna ska vara åter inom som längst 30 dagar. Dessa 30 dagar börjar räknas ner från den dagen låntagaren meddelar långivaren att denna vill använda ångerrätten. Räntan ska räknas från och med den dagen då låntagaren fick tillgång till pengarna och till och med den dagen då pengarna återbetalas.

I de fall som låntagaren betalat en uppläggningsavgift eller annan avgift för lånet, så gäller för långivaren att den så snart som möjligt och inom 30 dagar från den dag då långivaren tog emot låntagarens uppsägningsmeddelande betala tillbaka de pengar som låntagaren betalat med anledning av lånet.

Ibland händer det att låntagaren tecknar tilläggsavtal i samband med lånet, så som till exempel låneskydd som är kopplat till lånet. Vid uppsägning av låneavtalet gäller då att även andra avtal som kan kopplas till det huvudsakliga avtalet.

Ångerrätten för bolån

Som tidigare nämndes så omfattas låneavtal av konsumentkreditlagen enligt lagens 1§. Det finns dock ett undantag bland de olika lånen, nämligen bolån. Bolång tecknas ofta över en bestämd tid under vilken låntagaren är bunden av lånet. Lånet kan alltid lösas i förtid oavsett vilken löptid det är på.

Vill låntagaren under löptiden lösa ut sig från ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått har långivaren rätt till en ersättning. Den kallas ränteskillnadsersättning.

En ränteskillnadsersättning är en schablonbaserad ersättning vilket betyder att den räknas ut enligt en viss modell. Hur beräkning ska göras framgår av konsumentkreditlagen och av allmänna råd från Finansinspektionen. Alla lån kan därför avslutas om man gör det på rätt sätt. Eftersom hela processen står i lagen kan en jurist enkelt utläsa vem som eventuellt har handlat felaktigt enligt lagen. 

Snällare mot långivaren

Som låntagare ska man veta om att konsumentkreditlagen är en lag som instiftats för att i största möjliga mån ta till vara låntagarens intressen. Lagen är alltså utformad på så sätt att den ger ett större utrymme för låntagaren. Låntagaren kan därför ångra sig, ställa frågor och helt enkelt vara lite besvärlig om man nu vill uttrycka sig så.

För långivaren är det stramare och de är på ett annorlunda sätt bundna till lagen. Ett exempel på detta har att göra med när meddelande om uppsägning skickas till långivaren. I den situationen har reglerna långt mer tillåtande för låntagaren än de är för långivaren.

Meddela uppsägningen i tid

Som tidigare nämndes så hade låntagaren rätt att använda avtalets uppsägning. Även i de fall som meddelandet inte nått fram till långivaren inom den avsatta tiden på 14 dagar.

Så, om ett avtal ingås idag och ett meddelande om uppsägning skickas om fyra dagar och når långivaren först om ytterligare tolv dagar så är det låneavtalet inte längre giltigt trots att ångerfristen egentligen redan löpt ut.

I juridiken brukar man ibland använda begreppet ”inom skälig tid”. Begreppet innebär, med denna situationen som exempel återigen, att ett meddelande om uppsägning som skickas efter 13 gångna dagar av ångerfristen rent juridiskt sett kanske inte ses som att det har skickats ”inom skälig tid”.

Detta begrepp syns inte till i konsumentkreditlagen. Det kan därför inte användas på samma sätt som om det hade stått skrivet i lagen.

För att vara på den säkra bör man som låntagare dock inte vänta till sista dagen innan man tar tag i saken och skickar iväg sitt meddelande om uppsägning, det skulle försämra möjligheterna till att få rätt vid en eventuell rättstvist.

En standard regel är att när det gäller meddelande via post så bör de skickas senast sju dagar innan det datum som meddelandet ska vara adressaten till handa och i de fall ett meddelande skickas via mail anses meddelandet ha nått adressaten inom ett dygn från det att meddelande skickades från avsändaren.

Utforska Sveriges lånelandskap med oss, din pålitliga jämförelsetjänst. Med 20,000 användare varje månad och över 30 års samlad erfarenhet, hjälper vi dig hitta de bästa lånen och ger insikter om budgetering och investeringar. Starta din väg mot smartare ekonomiska beslut.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden