Ångra ett lån

Hur mycket vill du låna?

Ett lån är väldigt lätt att ta och ibland kan man inse i efterhand att det var onödig. Ibland tar man ett lån för lättvindigt utan att tänka igenom konsekvenserna av detta ansvarstagande. I många fall så inser man vidden av ansvaret, och storleken på kostnaderna som eventuellt kan följa, först efter att man tagit lånet.

Jämför Smslån

Det är inte ovanligt att man ångrar ett lån, men det är få som utnyttjar ångerrätten. Ångerrätten kan du använda även om du ansökte om ett smslån utan UC. Det spelar heller ingen roll om du fick ett godkänt smslån med betalningsanmärkningar, ångerrätten gäller för det med.

Du som tar ett snabblån har 14 dagars lagstiftad ångerrätt. Detta framgår av 21§ konsumentkreditlagen. Utnyttjar du ångerrätten behöver du inte betala några kostnader mer än den upplupna räntan som följer med lånet fram till den dag du betalar tillbaka pengarna.

Lagstiftning för kreditgivning

Ja, man kan alltså ångra ett låneavtal, vilket även gäller lån via sms. Innan man ger sig in i lånemarknaden kan det vara bra att veta vad som gäller rent juridiskt.

I Sverige stadgas denna rätt i konsumentkreditlagen, eller KKL som den vanligtvis förkortas. Konsumentkreditlagen gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument.

Lagen gäller också kredit som lämnas eller erbjuds av någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas av en näringsidkare som ombud för en kreditgivare. Vilket innebär att denna lag också omfattar de företag som i sig inte har pengar de lånar ut utan bara fungerar som en mellanhand emellan låntagaren och långivaren.

I lagen avses med konsument respektive näringsidkare, låntagaren respektive långivaren eller långivarens förmedlare. Ett av lagens absolut viktigaste lagrum är 6§ som stadgar att näringsidkaren, det vill säga långivaren eller dess förmedlare i detta fall, ska i sitt förhållande till låntagaren iaktta så kallad god kreditgivningssed.

God kreditgivningssed innebär att långivaren ska se till att låntagarens intressen tas till vara och behandlas med omsorg samt på bästa sätt förmedla den information som låntagaren behöver eller kan tänkas efterfråga. Den information som långivaren lämnar till låntagaren ska dessutom enligt 5a§ lämnas utan kostnad.

Vidare finns i lagen även bestämmelser vad gäller information vid marknadsföring av kreditgivning. Lagens 7§ stadgar att näringsidkaren vid marknadsföring av kreditavtal ska lämna information om den effektiva räntan för krediten.

Den effektiva räntan är den ränta som vanligtvis används för just SMS-lån och är en ränta som omfattar lånets alla kostnader inklusive uppläggningsavgift och aviavgifter om en sådan finns. Räntan räknas ut på årsbasis vilket bidrar till att den ofta blir väldigt hög.

Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och framtydande sätt. Den effektiva räntan ska anges i marknadsföringen på ett minst lika framträdande sätt som andra förekommande räntesatser. En annan viktig bestämmelse i lagen är den som stadgar att kreditgivaren ska meddela konsumenten om en ränteändring före det att den börjar gälla.

Meddelandet om ränteändringen, som ska lämnas i form av en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten, ska innehålla en upplysning om hur konsumentens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

Gäller ränteändringen endast en ändring i en referensränta som kreditgivaren inte har något bestämmande över, får konsumenten istället underrättas om detta periodvis, under förutsättning att parterna har avtalat om den och den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos kreditgivaren. Detta är alltså de generella förutsättningar som gäller för alla som näringsidkare och konsumenter på kreditgivningsmarknaden i Sverige.

Ordförandeklubba

Låntagarens ångerrätt

Även om SMS-lån till sin utformning skiljer sig en del från de mer traditionella lånen så är det trots allt ett lån och omfattas därför av konsumentkreditlagen. Genom 21§ i konsumentkreditlagen ges låntagaren en ovillkorlig rätt att frånträda kreditavtalet, det vill säga ångerrätt.

Att denna rätt är ovillkorlig innebär att den långivare som ger ut lånet, inte under några omständigheter kan frånta låntagaren dess ångerrätt genom någon bestämmelse i avtalet. Alla sådana bestämmelser som kan tänkas ha smugit sig in i avtalet är således helt utan verkan.

Avtalet ångras genom att låntagaren lämnar eller skickar ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som avtalet ingicks. Den tiden från det att avtalet tecknas och 14 dagar framåt kallas för ångerfristen. I det fall en uppsägning av avtalet skickas via post kan det såklart hända att brevet överhuvudtaget inte kommer fram eller inte kommer avsänder till handa inom 14 dagar.

I en sådan situation får avsändaren, alltså låntagaren, ändå åberopa avtalets uppsägning under förutsättning att meddelande skickades i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt.

21§ konsumentkreditlagen ger dig rätt att ångra ditt lån!

Om låntagaren utövar sin ångerrätt gentemot kreditgivaren, ska han eller hon så snart som möjligt och inom 30 dagar från den dag då låntagaren lämnade eller skickade sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen räntan på beloppet.

Ränta ska utgå från och med den dagen då konsumenten fick tillgång till pengarna och till och med den dagen då pengarna återbetalas.

I de fall som låntagaren betalat någon uppläggningsavgift eller liknande för lånet, så gäller för kreditgivaren att den så snart som möjligt och inom 30 dagar från den dag då kreditgivaren tog emot låntagarens uppsägningsmeddelande betala tillbaka de pengar som låntagaren betalat med anledning av lånet.

Ibland händer det att låntagaren tecknar anknytande avtal i samband med lånet, så som till exempel låneskydd som är kopplat till lånet. Vid uppsägning av låneavtalet gäller då att även det anknytande avtalet ska upphöra att gälla.

Hur du ångrar ett lån:

  1. Informera långivaren om ditt beslut inom 14 dagar från det att du tecknade lånet (KKL 21§)
  2. Betala tillbaka de lånade pengarna inom 30 dagar från det att du meddelade långivaren (KKL 24§)
  3. Du betalar ränta på lånebeloppet från den dag du fick lånet utbetalt, tills dess att du har återbetalat det. Kreditgivaren ska i sin tur återbetala dig eventuella avgifter så som uppläggningsavgift i de fall de haar förekommit.

SMS-lån i jämförelse med andra lån

Som tidigare nämndes så omfattas låneavtal av konsumentkreditlagen enligt lagens 1§. Därtill finns dock ett undantag bland de olika lånen, nämligen bolån. Bolånen kan däremot förtidslösas. När ett bolån tecknas görs det över en bestämd tid under vilken låntagaren är bunden av lånet.

Vill låntagaren under låneperioden lösa ut sig från ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden har gått har långivaren rätt till en ersättning som kallas ränteskillnadsersättning.

En ränteskillnadsersättning är en schablonbaserad ersättning vilket betyder att den räknas ut enligt en viss modell. Hur beräkning ska göras framgår av konsumentkreditlagen och av allmänna råd från Finansinspektionen.

Slutligen kan sägas alltså sägas att alla typer av lån är fullt möjliga av frånträda så länge man gör det på rätt sätt. Hela processen är reglerad i lag och det är således enkelt för en lagman vid en eventuell tvist att utläsa vem av parterna det är som har gjort fel i lagens mening.

Som konsument, eller låntagare som i detta fall, ska man veta om att konsumentkreditlagen är en lag som instiftats för att i största möjliga mån ta till vara konsumentens intressen och näringsidkarens. Lagen är alltså utformad på så sätt att den ger ett större utrymme för konsumenten att ångra sig, ställa frågor och helt enkelt vara lite besvärlig om man nu vill uttrycka sig så.

För näringsidkaren å andra sidan är det stramare och de är på ett annorlunda sätt bundna till lagen. Ett exempel på detta har att göra med när meddelande om uppsägning skickas till kreditgivaren.

I den situationen har reglerna långt mer tillåtande för konsumenten än de är för näringsidkaren. Som tidigare nämndes så hade konsumenten rätt att åberopa avtalets uppsägning även i de fall som meddelandet inte nått fram till kreditgivaren inom den avsatta tiden på 14 dagar.

Så, om ett avtal ingås idag och ett meddelande om uppsägning skickas om fyra dagar och når kreditgivaren först om ytterligare tolv dagar så är det låneavtalet inte längre giltigt trots att ångerfristen egentligen redan löpt ut.

I juridiken brukar man ibland använda begreppet ”inom skälig tid”. Begreppet innebär, med denna situationen som exempel återigen, att ett meddelande om uppsägning som skickas efter 13 gångna dagar av ångerfristen rent juridiskt sett kanske inte ses som att det har skickats ”inom skälig tid”.

Detta begrepp syns inte till i konsumentkreditlagen och kan således inte användas på samma sätt som om det hade stått skrivet i lagen.

För att vara på den säkra bör man som konsument dock inte vänta till sista dagen innan man tar tag i saken och skickar iväg sitt meddelande om uppsägning, det skulle försämra möjligheterna till att få rätt vid en eventuell rättstvist.

Det brukar sägas att när det gäller meddelande via post så bör de skickas senast sju dagar innan det datum som meddelandet ska vara adressaten till handa och i de fall ett meddelande skickas via mail anses meddelandet ha nått adressaten inom ett dygn från det att meddelande skickades från avsändaren.