Ordlista

Hur mycket vill du låna?

Ordlista över lån och krediter

När de gäller lån och krediter så kan du ibland stöta på ord som du aldrig hört innan. Vi har sammanställt en ordlista på de vanligaste orden som kan komma fram. Saknar du något ord får du gärna kontakta oss så kan vi förklara mer.


Amortering
En amortering är det belopp du betalar av på lånet vid varje betalning. Amorteringen är alltså den summa som lånebeloppet minskar med vid varje betalning.
Amorteringstid
Amorteringstid, även kallat löptid, är den bestämda tiden då lånet ska vara återbetalat.
Betalningsanmärkning
En betalningsanmärkning är en registrering i kreditupplysningsföretagens register som uppkommer när kronofogden utfärdar ett betalningsföreläggande. Betalningsanmärkningen är kvar i tre år.
Betalningsfri månad
En betalningsfri månad innebär att du inte betalar under den månaden, varken ränta eller amortering. Olika långivare har olika regler men oftast skjuts räntan fram så du får betala mer i ränta nästa månad.
Borgen
Om du går i borgen för en låntagare så blir du skyldig att betala lånekostnaden om låntagaren inte betalar det. Borgensman är en vanlig benämning på någon som går i borgen för en annan person.
Borgenär
Kallas den som lånar ut pengar. Oftast ett kreditbolag eller en bank.
Bottenlån
Bolån med säkerhet, ofta i en fastighet som hus, lägenhet eller sommarstuga.
Dröjsmålsränta
Ränta som uppstår efter en faktura förfallit. Räntan räknas löpande tills fakturan är betalad.
Effektiv ränta
Effektiv ränta räknas på årsbasis. Den effektiva räntan är räntan på lånet inklusive räntor, uppläggningsavgifter, aviavgifter med mera.
Gäldenär
Den som har en skuld till någon annan.
Kontantinsats
Procentuell andel av ett lån som låntagaren måste erlägga med egna pengar. För saklån ska kontantinsatsen normalt vara minst 20%. För bolån måste kontantinsatsen vara minst 15%. – Läs mer
Kreditprövning
Kontroll av huruvida en låntagare ska anses ha tillräcklig ekonomi för att tänkas kunna uppfylla sin betalningsskyldighet.
Kreditscore
Uppgift som anger risk för betalningsinställelse. Kreditscoringen anges i kreditupplysningar som en procentsats. En synonym för kreditscore är kreditbetyg.
Kreditupplysning
Information om en privatpersons eller företags ekonomi som kan köpas av kreditupplysningsföretag. – Läs mer
Kreditupplysningsföretag
Ett kreditupplysningsföretag är en aktör som samlar in, sammanställer och säljer kreditinformation. Några exempel på kreditupplysningsföretag i Sverige är UC AB, Bisnode och Creditsafe.
Lånekalkyl
Uträkning som visar på hur mycket ett lån kostar månadsvis. Med en lånekalkyl kan man se huruvida man utifrån aktuella inkomster har råd med lånet eller inte.
Lånelöfte
Preliminär bedömning av huruvida en privatperson ska ha möjlighet att ta ett bolån samt på vilket belopp. Lånelöftet är inte ett löfte i egentlig mening, utan mer en indikation på möjligheten att låna. – Läs mer
Låneskydd
Låneskydd är en försäkring som träder i kraft vid arbetslöshet, arbetsoförmåga eller dödsfall. För denna försäkring betalar låntagaren en premie.
Medlemslån
Medlemslån är lån som förhandlas fram centralt mellan fackföreningar och banker. Ett medlemslån löper normalt med mer fördelaktiga villkor, inte minst vad gäller räntesatsen.
Påminnelseavgift
Avgift som kan adderas till en skuld i det fall låntagaren är sen med betalning.
Privatlån
Lån utan säkerhet i fysisk egendom. Kan även kallas blancolån. – Läs mer
Ränteskillnadsersättning
Ränteskillnadsersättning är en ersättning som en långivare kan debitera låntagare som löser bundna lån före låneperiodens slut. Ersättningen ska täcka den faktiska ränteförlust som kan drabba långivaren.
Saklån
Ett saklån är ett lån med säkerhet i det fysiska föremål som finansieras via lånet. Exempel på saklån är billån, MC-lån och båtlån. Dessa lån är en variant av privatlån men har i regel lägre ränta till följd av att det finns en säkerhet förenad med lånet.
Seniorlån
Ett seniorlån är en lånekonstruktion genom vilken äldre låntagare kan utnyttja ett obelånat värde i bostaden för att antingen få mer att leva av eller för att säkra att man kan bo kvar i bostaden (eller både och). – Läs mer
Skuldebrev
Skuldebrevet är beviset för att ett låneförhållande föreligger. Det kan vara utformat som ett erkännande av skulden alternativt en utfästelse av långivaren att betala ut lånebeloppet.
Smslån
Smslån, även kallade snabblån, är korta krediter på mindre belopp. Namnet härstammar från ansökningsprocessen som kan ske genom ett sms till långivaren. – Läs mer
Topplån
Topplån är lån med säkerhet i fastighet, dock med sämre förmånsrätt än vad som gäller för bottenlån. Topplånet har ofta högre ränta än bottenlånet.
UC
UC är en förkortning för Upplysningscentralen AB, ett kreditupplysningsföretag som ägs av de större bankerna i Sverige. – Läs mer
Uppläggningsavgift
Avgift som vissa långivare tar ut för administrationen kring uppläggningen av ett lån. Denna avgift räknas inte in i den nominella räntan.
Ångerrätt
För alla lån och krediter med undantag för bolån finns rätt att inom 14 dagar ångra låneavtalet. Denna rätt är lagstadgad i konsumentkreditlagen. Om ångerrätten tas i anspråk ska lånet betalas tillbaka med ränta.
Återbetalningstid
Återbetalningstiden är densamma som lånets löptid. Återbetalningstiden är således den tid som gäldenären har på sig att betala skulden till borgenären.