Investeringssparkonto

Att investera i aktier och att spara i fonder är inte något nytt. Det har funnits i aktiehandel i Sverige sedan slutet av 1700 talet och idag är det enkelt för privatpersoner i Sverige att köpa aktier på nätet för att ta del av den avkastning som man kan få från börsen.

Förr kunde det dock vara både krångligt och ganska svårt att bedriva handel med värdepapper. Det var inte heller helt enkelt att deklarera köp, försäljningar och vinster. År 2012 infördes därför investeringssparkonto (ISK) som en sparform för privatpersoner i Sverige. Det har gett både skattefördelar samt förenklat deklarationen, med syftet att få fler att investera pengar på börsen.

Börja spara på börsen hos Avanza eller Nordnet

Vad är ett investeringssparkonto?

Det är viktigt att tänka på att ett ISK inte är en kapitalförsäkring. Även om dessa är snarlika finns det skillnader och den absolut största skillnaden är att du är den som är ansvarig för dina investeringar. Men en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som investerar åt dig och dessutom rent tekniskt äger aktierna och fonderna och det hela läggs i en försäkring som gäller den förmånstagaren som du har valt.

Med en ISK är det dock som sagt du som äger allt och är helt ansvarig för de investeringar som du gör och du måste aktivt både köpa och sälja för att det ska fungera. Det innebär därför inte att det är riskfritt på något sätt. En av fördelarna med en kapitalförsäkring är just att det många gånger finns en garanti på en viss avkastning eller åtminstone att du inte förlorar pengar.

Ppar investerar pengar på bank

Hur öppnar man ett investeringssparkonto?

Att öppna ett konto är lika enkelt som att öppna ett helt vanligt konto. Du går till banken och ber om att få öppna ett investeringssparkonto. I många fall kan du öppna ett direkt på internetbanken med. Det finns även internetbanker som är inriktade enbart på sparande. Kontot i sig fungerar sedan som ett slags skal där du kan både köpa och handla värdepapper utan att behöva deklarera varje försäljning separat. Detta är kanske den största fördelen med ett ISK.

Enkelheten när det gäller själva deklareringen av vinsterna. Du bör tänka på att ett ISK endast kan ägas av en person vilket gör att du inte kan öppna det med någon annan eller genom ett företag. Det finns dock inga begränsningar när det gäller hur många olika ISK som du kan ha. Du kan självklart ha vanliga sparkonton samtidigt och använda dem parallellt. En stor fördel är att ett investeringssparkonto inte behöver innehas av en myndig person. I och med detta kan du sätta upp ett ISK i ditt barns namn för att de sedan enkelt ska kunna ha åtkomst till sparandet.

Börja spara på börsen hos Avanza eller Nordnet

Hur använder jag mitt investeringssparkonto?

Det finns ett par olika sätt att sköta ditt ISK men i stort gäller det samma typ av regler som för vanliga köpa av aktier eller fonder. Du kan lägga in en order om att köpa eller sälja aktier och fonder som sedan utförs. Det du bör tänka på är att pengarna för en fondförsäljning inte kommer in direkt på ditt konto. Det ta normalt sett två bankdagar för att de ska komma in. Detta gäller order som har lagts innan 15:30. I annat fall gäller ytterligare en dag.

Det finns några begränsningar till vad du kan handla med genom ett ISK. Alla värdepapper samt valutor är godkända så länge som de är noterade på en börs eller handelsplattform. Alla de aktier som du äger genom ditt ISK ger dig som vanligt rätten att delta i bolagsstämmor och rösta.

Banken i sig kan reglera vilka värdepapper som du kan investera i och du bör kontrollera med din bank vilka som är accepterade av dem. Generellt är det dock inte möjligt att handla med finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad. Du får dessutom inte köpa andelar i ett företag där du eller närstående äger mer än 10 % av kapitalet. Detta är normalt sett inget problem för de mindre privatpersonerna. Även kvalificerade andelar i fåmansföretag är inte tillåtet att handla med.

Välj ISK om du tror att du kommer att få en avkastning som är högre än den så kallade brytpunkten. För 2019 är brytpunkten 1,53%, det vill säga snäppet högre än de 0,51% i statslåneränta för 30 november 2018 plus 1 procentenhet. Det gör att det mesta sparande lönar sig på ett ISK. Räntepapper är det emellertid generellt sett bättre att ha på ett aktie- och fondkonto.
ISK passar i de flesta lägen. Om du vill att någon annan än du själv ska få del av pengarna eller om du förvaltar ett företags pengar kan du inte välja ISK utan får då välja KF istället. KF är även bättre för utländska utdelningsaktier.
Med rådande ränteläge är det bättre att placera räntefonder på ett aktie- och fondkonto. I övrigt passar ISK bättre för de flesta investeringar eftersom det blir billigare och enklare.
Du får inte ha onoterade aktier eller finansiella instrument som handlas på en oreglerad marknad på ditt ISK. Du får inte heller ha aktier på ditt ISK om du tillsammans med närstående har mer än tio procent av kapitalet eller rösterna i bolaget. Kvalificerade andelar i fåmansföretag får man inte heller ha på ett ISK.
För ISK gäller samma regler som för arv av andra tillgångar. Det är Ärvdabalken och Äktenskapsbalken (vid äktenskap) som avgör hur tillgångarna fördelas. Om du vill kunna ange vem som ska få dina sparpengar behöver du skaffa en KF istället för ett ISK.
Skatten för ISK för 2020 är 0,375%.

Många fördelar med ISK

För de flesta typer av sparande är ISK den enklaste och mest lönsamma typen av konto. Det finns många fördelar med investeringssparkonton:

Inga avgifter

Nätmäklarna och de flesta andra sparinstitut och banker tar inte ut någon avgift för sina investeringssparkonton. Det kostar varken något att öppna ett konto eller sätta in eller ta ut pengar från ditt ISK. De flesta banker tillåter dig att öppna hur många ISK du vill. Tänk på att du givetvis ändå måste betala eventuella courtage- och fondavgifter på ISK.

Ingen vinstskatt på investeringssparkonto

Du betalar ingen reavinstskatt på dina vinster. När du sparar i aktier eller fonder under en längre tid finns det en stor chans att värdet på dina innehav kommer att stiga avsevärt. På ett ISK betalar du ingen skatt när du realiserar vinsten. Du kan ta ut pengar från ditt investeringssparkonto när du vill och hur ofta du vill utan att behöva tänka på skatten. På ett aktie- och fondkonto får du däremot betala 30 procent i reavinstskatt.

Du betalar bara en liten schablonskatt på hela kontovärdet varje år. För 2019 är schablonskatten på ISK 0,453%.

Inget krångel med deklarationen

Din nätmäklare eller bank sköter all rapportering till Skatteverket. Hur mycket du ska betala i schablonskatt står färdigifyllt på din deklaration.

Du kan köpa och sälja hur mycket värdepapper och fonder du vill under året utan att behöva tänka på att det kommer att bli pappersarbete i samband med deklarationen. På ett ISK konto behöver du aldrig hålla koll på kapitalvinst och kapitalförlust för dina affärer.

Rösträtt vid årsstämman

När du har aktier på ett ISK är det du som står som ägare till aktierna. Det innebär att du har rätt att gå på årsstämma och rösta. Så är det till exempel inte för aktier som du har i en Kapitalförsäkring.

Insättningsgaranti på ISK

ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det betyder att staten garanterar sparade pengar på ditt ISK upp till ett värde av 950 000 kronor. Detta gäller pengar som du har på kontot men som inte investerats i aktier, fonder eller andra värdepapper.

Investerarskydd på ISK

För tillgångar som du investerat på ditt ISK gäller investerarskyddet. Det innebär att dina tillgångar hålls skilda från bankens tillgångar. Skulle banken gå i konkurs har du rätt till alla dina tillgångar.

Det finns även en extra garanti genom investerarskyddet som gäller upp till 250 000 kronor för tillgångar där det är oklart vem som är ägare när konkursen inträffar. Det kan handla om exempelvis pågående transaktioner.

Nackdelar med investeringssparkonto

Även om det finns många fördelar med ISK finns det lägen då ett sådant konto är mindre lämpligt eller helt enkelt inte går att använda.

Inte för räntefonder

Eftersom ditt ISK schablonbeskattas måste din avkastning vara högre än den så kallade brytpunkten för att det ska löna sig jämfört med ett aktie- och fondkonto. För 2019 är brytpunkten 1,53 procent. Det innebär att de flesta räntepapper inte hör hemma på ett ISK. Räntefonder kan du istället ha på ett aktie- och fondkonto.

Skatt även om innehaven sjunker

Om dina innehav på ditt ISK har sjunkit i värde under året måste du ändå betala schablonskatt. Eftersom aktiemarknaden rör sig uppåt på sikt är detta inget stort problem, men det kan kännas tokigt att betala skatt även vid förlust.

Inga avdrag för förluster och utgifter

På ett investerarsparkonto får du inte göra några avdrag för förluster som du haft på kontot. Du får inte heller göra några avdrag för förvaltningskostnad, courtage eller andra bankavgifter.

Däremot kvittas schablonintäkten mot diverse ränteutgifter och 70% av en kapitalförlust från andra depåer. Allt måste ske i samma deklaration. Skatteverket gör kvittningen åt dig.

Schablonskatten kan bli hög

Idag är det mycket fördelaktigt att ha sina sparpengar på ett ISK. Om statslåneräntan stiger kommer även schablonskatten att bli högre. Vid stigande räntor kommer med andra ord brytpunkten för när det lönar sig att spara på ett ISK också att höjas. Förr eller senare kan det bli mer fördelaktigt att ha pengarna på ett aktie- och fondkonto.

Företag kan inte ha ISK

Om du driver ett företag som förvaltar värdepapper går det inte att använda sig av investeringssparkonton. Företag är istället hänvisade till aktie- och fondkonto eller kapitalförsäkring.

Det går inte heller att vara flera personer som delar på ett ISK, till exempel genom en förening. Då är det aktie- och fondkonto som gäller.

Så beskattas ditt investeringssparkonto

En av de stora fördelarna med ett investeringssparkonto är att du inte betalar någon reavinstskatt. Det ska jämföras med ett vanligt aktie- och fondkonto där skatten blir 30 procent på alla vinster.

Istället är det schablonbeskattning på ISK. Det innebär att du betalar en liten procentsats för alla tillgångar som du har på ditt konto. Du behöver själv inte göra något, utan din bank eller nätmäklare sköter uträkningen.

Så här räknas schablonskatten på ISK ut:

 1. Sparinstitutet (banken eller nätmäklaren) noterar saldot på ditt ISK konto i början av varje kvartal (fyra gånger per år). Snittet för de fyra mätningarna kallas för kapitalunderlaget.
 2. Kapitalunderlaget multipliceras därefter med värdet på statslåneräntan den 30 november året innan beskattningsåret plus en procentenhet. Procentsatsen kan dock aldrig vara mindre än 1,25 procent. Resultatet kallas för schablonintäkten.
 3. Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten. Uppgiften är förifylld i din deklaration.

Schablonskatten på ISK är 0,453% för 2019.

Räkneexempel:

 1. Låt oss anta att du har haft i snitt 100 000 kronor på ditt ISK under 2018.
 2. Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51%. Vi lägger till 1 procentenhet: 1,51%
 3. Schablonintäkten blir 1,51% av 100 000 = 1 510
 4. 30% av 1510 = 453 kronor. Detta är vad du får betala i schablonskatt.

Du kan även räkna ut hur mycket du får betala genom att först räkna ut schablonskatten för 2019 som är 0,453% och applicera det på det genomsnittliga saldot vid ingången av varje kvartal på ditt ISK. I vårt exempel blir det 0,00453 * 100 000 = 453 kronor.

ISK vs KF

ISK är ett konto och KF (kapitalförsäkring) egentligen är en försäkring. Gemensamt för ISK och KF är att de schablonbeskattas. Du slipper krångel med deklarationen i bägge fallen.

Det finns flera skillnader mellan ISK och KF:

 • Förmånstagare: KF kan ha valfri förmånstagare. Du kan med andra ord till exempel sätta en familjemedlem som förmånstagare. Denna person får då pengarna den dag försäkringstagaren avlider.
 • Ägande: Rent tekniskt äger du inte dina värdepapper på en KF. Det är försäkringsbolaget (bankerna har egna försäkringsbolag) som står som ägare. Det du ”äger” är en försäkring. Det innebär att du inte får någon rösträtt för de aktier som du har på en KF. Det innebär också att du har en motpartsrisk på ett KF ifall försäkringsbolaget/banken går i konkurs. ISK är tryggare ur det hänseendet.
 • Företagskunder: Företag kan använda sig av KF men kan inte ha ett ISK.
 • Olika lagstiftning: Skatten på ISK regleras av inkomstskattelagen. KF beskattas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Schablonskatten på ISK och KF räknas ut på samma sätt, men kapitalunderlaget beräknas olika.
 • Utländska utdelningar: Om du får utdelningar från utländska aktier är det generellt sett bättre att ha dem på en KF än ett ISK.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden