Konsumentkreditlagen

Snabbval:
Loading...

  Konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846) är den lag som anger vilka rättigheter och skyldigheter kredittagare respektive kreditgivare har i avtal om kredit mellan näringsidkare och konsument. Lagen gäller alltså inte till exempel om ett företag ansöker om lån hos en bank. Konsumentkreditlagen är en tvingande lagstiftning till kredittagarens fördel.


  Beslut om Konsumentkreditlagen fastslås

  Lagens tillämpningsområde

  Konsumentkreditlagens regler är tillämpliga på varje avtal om kredit mellan en konsument och en näringsidkare, det vill säga till exempel en bank eller ett finansbolag. Kreditavtal handlar inte uteslutande om låneavtal vad gäller exempelvis privatlån eller smslån, utan kan också gälla kreditköp av fordon, hemelektronik och liknande (avbetalning, ”köp nu, betala senare”, och så vidare). Konsumentkrediten gäller också för det avtal man tecknar när man beviljas ett kreditkort.
  Exempel på kreditavtal som täcks av konsumentkreditlagen:

  • Privatlån
  • Smslån (snabblån)
  • Köp på avbetalning
  • Användning av kreditkort

  Inlämning på pantbank täcks inte av konsumentkreditlagens regleringar. Det gör inte heller studielån. När det gäller bolån gäller enbart vissa regleringar i lagstiftningen. För fakturaköp gäller konsumentkreditlagen för vissa moment, men i övrigt är det konsumentköplagen som är tillämplig.

  Tvingande lagstiftning

  Konsumentkreditlagen är en så kallad indispositiv lagstiftning, vilket innebär att reglerna i lagen är tvingande till konsumentens fördel. Om avsteg från lagreglerna görs får detta enbart ske om det är till gagn för konsumenten. Alla konsumentlagstiftningar (konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, med flera) är tvingande. Skälet är att konsumenten är särskilt skyddsvärd. Själva idén bakom just konsumentkreditlagen är att det inte gärna kan krävas att en konsument ska kunna förstå alla juridiska snårigheter i exempelvis ett låneavtal och dessutom kunna göra invändningar på rätt sätt.


  Innehållet i konsumentkreditlagen

  Konsumentkreditlagen innehåller regler om följande:

  • Lagens tillämpningsområde
  • God kreditgivningssed
  • Vilken information som ska ges vid marknadsföring
  • Vilka uppgifter kredittagaren ska få del av innan avtalet ingås
  • Kreditprövning
  • Dokumentation
  • Räntor och avgifter
  • Ångerrätt
  • Kontantinsats
  • Tillsyn
  • m.m.

  De uppsättningar lagregler som allt som oftast är i fokus är de som handlar om god kreditgivningssed samt de som handlar om kreditprövning.


  God kreditgivningssed

  God kreditgivningssed är ett inte helt enkelt begrepp som innebär att näringsidkaren ska iaktta kredittagarens intressen.

  I lagtexten (6 §) står följande:
  Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten iaktta god kreditgivningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.

  Konsumentverket (se nedan) har konkretiserat begreppet god kreditgivningssed bland annat vad gäller följande:
  Näringsidkarens förklaringsskyldighet – Näringsidkaren ska upplysa kredittagaren om allt han eller hon behöver veta för att han eller hon ska kunna ta ett beslut som är optimalt utifrån behovet och den ekonomiska situationen).
  Återhållsamhet i marknadsföring – Näringsidkaren ska presentera saklig och korrekt information i marknadsföring).


  creditcheck

  Kreditprövning

  Alla kreditgivare, oavsett vad kreditavtalet handlar om och oavsett storleken på kreditbeloppet i fråga, är skyldiga att göra en kreditprövning innan kredit kan beviljas. Skälet är att skydda kredittagaren mot alltför vidlyftig utlåning.

  I Konsumentverkets preciseringar anges att näringsidkaren ska ha ”tillräckliga uppgifter” om kredittagarens ekonomi. Vad tillräckliga uppgifter kan anses innebära, kan skilja sig från fall till fall, men klart är att näringsidkaren måste ha tillräckligt på fötterna för att, utifrån begreppet god kreditgivningssed, kunna bevilja låneansökan/ansökan om kredit. Om kreditgivaren inte med en hög grad av säkerhet kan anta att kredittagaren kan uppfylla sina skyldigheter får ansökan inte beviljas.


  Konsumentverkets allmänna råd

  Konsumentverket är tillsynsmyndighet när det gäller efterlevnaden av konsumentkreditlagen. Som sådan har myndigheten (egentligen myndighetens chef, som också har rollen som Konsumentombudsmannen, KO) mandat att utfärda varningar samt även förelägga näringsidkare att helt upphöra med en viss verksamhet.

  En annan roll Konsumentverket har enligt konsumentkreditlagen är att precisera lagstiftningen. Lagtexter skrivs alltid på ett stringent sätt och sedan är det upp till respektive förvaltningsmyndighet att precisera både stort och smått. När det gäller konsumentkreditlagen har Konsumentverket tagit fram Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVS 2011:1) där bland annat det centrala begreppet ”god kreditgivningssed” förklaras och preciseras.

  Hitta samtliga långivare här